Importance of Proper Passage Planning (Thai)

  แม้จะมีการปรึกษาหารืออย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมการเดินเรือเกี่ยวกับความสำคัญของการวางแผนการเดินเรืออย่างครอบคลุมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทางคลับยังคงพบอุบัติเหตุนับไม่ถ้วนและอย่างต่อเนื่องในวงการเดินเรือ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากการวางแผนการเดินเรือที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีการวางแผนการเดินเรือใดๆก่อนออกเดินทางเลย   เรือทุกลำจะต้องจัดทำแผนการเดินเรือที่ถูกต้องและเหมาะสม แม้ว่าขอบเขตและข้อมูลของแผนการเดินเรือดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ หมายรวมถึงประเภทเรือ ขนาดของเรือ พื้นที่ทำการเดินเรือ และลักษณะการเดินเรือหรือการทำงาน ในขณะที่ SOLAS/V/34 กล่าวถึงส่วนประกอบและแง่มุมทั้งหมดของการวางแผนการเดินเรือไว้แล้ว เรายังต้องมีการพิจารณาและรวมเอากฎหมายและข้อบังคับหรือข้อแนะนำในการเดินเรือในพื้นที่นั้นๆมาใช้ร่วมด้วย ซึ่ง SOLAS อาจไม่ได้กล่าวถึงหรือไม่สามารถใช้ได้คลอบคลุมเพียงพอ   ผลลัพธ์จากโครงการสำรวจและตรวจสภาพเรือของคลับ และการตรวจสอบสอบสวนภายในเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ทางคลับได้พบและทำการรวบรวมประเด็นต่อไปนี้ไว้ ซึ่งมักจะขาดหายไปไม่ครบถ้วนเพียงพอในการวางแผนการเดินเรือที่เหมาะสม:   แผนที่เดินเรือไม่ได้ทำการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน การใช้แผนที่เดินเรือและเอกสารการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (ECDIS) ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ขาดความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะที่จะช่วยด้านความปลอดภัยในการเดินเรือของ ECDIS ขาดความเข้าใจในข้อแตกต่าง และการกำหนดหรือใช้งานระบบหลักและระบบรอง ในการเดินเรือและการเฝ้าระวังอันตรายในการเดินเรือ (อ้างถึง 1/Circ. 1496) เส้นทางการเดินเรือและเข็มเรือไม่ได้ขีดไว้ในแผนที่เดินเรือ ตำบลที่เรือไม่ถูกตรวจสอบติดตาม และบันทึกในแผนที่เดินเรือตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ‘NO-GO Areas’…

  Importance of Proper Passage Planning (Bahasa)

  Terlepas dari pembicaraan yang sedang berlangsung di industri pelayaran mengenai pentingnya perencanaan pelayaran yang komprehensif selama beberapa tahun terakhir, Club terus mengamati insiden yang tak terhitung jumlahnya di seluruh industri pelayaran yang sebagian besar dapat dikaitkan dengan perencanaan pelayaran yang…

  Safety Culture: Safety Management System

  As part of the Safety Culture series, the Club has been releasing a series of advisories in collaboration with industry experts. The objectives of this campaign include improving operational efficiency and promoting a healthy Safety Culture resulting in reduced incident…

  Precuationary guidance when expecting storms

  Tropical storms are a peril of the sea often faced by seafarers. The associated adverse weather may endanger a vessel and put its crew in a  life-threatening situation. With continuous improvements and advancements in weather forecasting technology, accurate weather prediction…

  Navigation Resources

  The art of navigating a vessel to its specific destination has been in practice for centuries. From the initial days of using landmarks or observing the direction of the sun and stars, methods have now greatly evolved to the modern-day…

  Safety Culture: Effective Communication

  This article was written in collaboration with Dr Claire Pekcan, Director at Safe Marine, and further to our Empowered Communications infographic, provides more detailed information on methods of communication. Communicating effectively is an important part of developing a healthy Safety…

  Navigation Booklet Series

  The art of navigation may be second nature to deep-sea mariners, but for those crews who do not use this skill very often it can present some significant difficulties. Results from the Club’s Condition Survey Programme often highlight a limited…

  Importance of proper passage planning

  Despite the ongoing discussion in the shipping industry regarding the importance of comprehensive passage planning over multiple years, the Club continues to observe countless incidents across the industry that can be largely attributed to either improper or non-existent passage planning.…