Entry into enclosed spaces risk assessment (Thai)

View pdf   Download pdf     

การเข้าไปยังที่อับอากาศเป็ นการดําเนินการที่สําคัญ ซงถ้าไม่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ึ่ จะสามารถเป็ นอันตรายอย่าง รุนแรงต่อบุคคลที่เข้าไปยังพืนที่อับอากาศนั้น.

กระบวนการในการเข ้าปฏิบัติงานในที่อับอากาศเป็นหัวข ้อที่ไม่ต ้องอารัมภบท มันเป็นหัวข ้อซงเป็น ึ่ ที่ยอมรับในวงกว ้างของ วงการอุตสาหกรรมมานานหลายปีแล ้ว เนื่องจากอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นซํ้
า ๆ นั้น เป็นเหตุให ้เกิดอุบัติเหตุ

เพราะฉะนั้น, จึงนําไปสูคําแนะนําของแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงานบนเรือ หลักสูตรฝึกอบรม และ ่ อื่น ๆ อีกมากมาย ซงเกี่ยวข ้องกับเรื่องดังกล่าวข ้างต ้น

รวมถึงทางคลับก็มีสวนร่วมกับเรื่องดังกล่าว ่ โดยการออก หนังสอคู่มือการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ โปสเตอร์การปฏิบัติงาน ในที่อับอากาศ และ กรณีศกษาต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม แม ้จะมีขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ซงมีใช ึ่ อยู่แล ้วในวงการอุตสาหกรรม เราได ้พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อจะ หาสถิติของผู้บาดเจ็บและเสยชี วิตี ซงเกี่ยวข ้องกับ ึ่ การการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ในชวงระยะเวลาเพียง 18 เดือน ่ ทาง คลับได ้รับแจ้งเคลมซงเกี่ยวข ้องการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ึ่ ถึง 15 ครั้ง ซงึ่ ใน 15 ครั้งนั้นประกอบไปด ้วย การบาดเจ็บ จาก การตกจากที่สูง ขาดอากาศหายใจ การระเบิด ไฟไหม ้ และ มีผู้เสยชี วิตี ถึง 6 คน จากสถิติดังกล่าวได ้กระตุ้นเตือนให คลับจัดทําตัวอย่างการประเมินความเสยงี่ ของการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ซงเป็นส ึ่ วนหนึ่งของการรณรงค์ที่ทําอยู่ขณะน

คําแนะนําได ้ระบุถึงอันตรายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข ้องกับการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ความจําเป็นในการเข ้าไปยังที่อับอากาศ และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ใชในการพิจารณา เมื่อมีการดําเนินการ ควบคุม ตรวจวัด เพื่อลดผลกระทบจากความอันตรายท ได ้ระบุไว ้แล ้ว

คลับต ้องการที่จะเน้นยํ้ากับสมาชกว่า การบริหารจัดการของสมาช ิ กนั้นเป็นกฎเกณฑ์ที่ส ิ าคัญอย่างหนึ่ง ซ ํ งจะทําให ้มั่นใจได ว่าลูกเรือได ้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม และปฏิบัติงานในที่อับอากาศได ้อย่างปลอดภัย สงเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ด ้วยที่ทุก ฝ่ ายมีเป้าหมายและความพยายามร่วมกัน การสนับสนุนนี้สามารถอยู่ในรูปแบบ แบบฟอร์มสาหรับช ํ วยเหลือในการทํางานใน ที่อับอากาศบนเรือ และมีการตรวจสอบว่าจัดให ้มีสญลักษณ์แสดงอย่างช ั ดเจน อุปกรณ์ที่จําเป็นอาทิเช ั น อุปกรณ์ตรวจจับ แก๊ส อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สสวนบุคคล และอุปกรณ์ช ่ วยเหลือ ่ ควรได ้รับความสนใจและทําให ้มั่นใจว่ามีและใชการได ้ปกติ โดยระบบการบริหารจัดการ เพื่อชวยให ้การปฏิบัติงานในที่อับอากาศนั้นปลอดภัย มากไปกว่านั้น ยังต ้องมีการทําให ้มั่นใจ ได ้ว่ามีจํานวนลูกเรือที่เพียงพออยู่บนเรือ เป็นจุดที่สาคัญที่ทําให ้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ํ โดยปราศจาก การ เสยเวลา/แรงกดดันในทางธุรกิจ ี และลูกเรือสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเกฉินที่อาจเกิดขึ้นได ้ สงเหล่านี้ช ิ่ ให ้เห็นว่า สมาชกมีความมุ่งมั่นในการสร้างเสริมส ิ งแวดล ้อมที่ปลอดภัยในการทํางานบนเรือในระยะยาว

คลับต ้องการเน้นยํ้าว่าการประเมินความเสยงนี้ ี่ ใชเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น และมันเป็นส ้ งสิ่ ําคัญว่าผู้ปฏิบัติงานต ้องทําการ ประเมินความเสยงด ้วยตัวของเขาเองในทุก ๆครั้งที่มีการปฏิบัติงาน

เราเชอว่าสมาช ื่ กจะได ้รับประโยชน์จากคําแนะนํานี้ หากสมาช ิ กต ้องการความช ิ วยเหลือ สามารถติดต่อ Loss Prevention Team.